Algemene Voorwaarden Ibiza Musthaves
Versie geldig vanaf 16-06-2014

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ibiza Musthaves. De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op www.ibizamusthaves.nl. Op verzoek zenden wij u een digitaal of schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling op www.ibizamusthaves.nl geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat.
1.3 Ibiza Musthaves behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De algemene voorwaarden die op www.ibizamusthaves.nl te vinden zijn, zijn op dat moment van kracht.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Ibiza Musthaves erkend.
1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2. Prijzen
2.1 Alle prijzen van Ibiza Musthaves zijn vrijblijvend en Ibiza Musthaves behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is (waaronder veranderingen in btw-tarieven).
2.2 Alle prijzen van Ibiza Musthaves zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2.3 Alle prijzen van Ibiza Musthaves zijn in Euro\`s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

3. Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Ibiza Musthaves zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
3.2 Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.3 Aanbiedingen van Ibiza Musthaves gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
3.4 Ibiza Musthaves kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
3.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

4. Betalingen
4.1. Na het plaatsen van een bestelling heeft de afnemer de keuze uit twee betalingsmogelijkheden: direct betalen via iDEAL of vooraf overmaken
4.2 Indien een bestelling is geplaatst en er is gekozen voor de optie vooraf overmaken, dan dient de afnemer het totaal bedrag o.v.v. het ordernummer binnen zeven werkdagen over te maken op rekeningnummer KNAB NL54 KNAB 0257 4072 515 t.n.v. Studio EVE te Asten. Als binnen zeven werkdagen na de bestelling geen betaling van de afnemer is ontvangen wordt aangenomen dat de klant af heeft gezien van zijn bestelling en wordt deze automatisch geannuleerd. Afnemer ontvangt hiervan een bevestiging per email.

5. Bestelling/Levering
5.1 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Ibiza Musthaves bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Reeds geïnde bedragen zullen na annulering binnen 14 kalenderdagen door Ibiza Musthaves worden teruggestort.
5.2 Alle door Ibiza Musthaves opgegeven termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper in geen geval recht op een schadevergoeding.
5.3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Ibiza Musthaves tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan Ibiza Musthaves bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Ibiza Musthaves is niet aansprakelijk voor het niet tijdig bezorgen van bestellingen door derden.
5.4 Ibiza Musthaves is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde, onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door afnemer.
5.5 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan afnemer. Ibiza Musthaves zal vervolgens zoveel mogelijk proberen tegemoet te komen aan de wensen van koper m.b.t. de leverdatum en het afleveradres (dit uiteraard binnen de mogelijkheden van de door Ibiza Musthaves gebruikte logistieke dienstverleners).

6. Zichttermijn / herroepingsrecht
6.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Ibiza Musthaves heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering via e-mail melding te maken bij Ibiza Musthaves. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en het product moet in nieuwstaat zijn. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Ibiza Musthaves er zorg voor dat binnen 14 kalenderdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief het standaard verzendtarief(alleen bij het volledig retour zenden van een bestelling) aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
6.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor artikelen die speciaal voor de afnemer gemaakt of besteld zijn. Dit staat bij de productinformatie van de betreffende producten vermeld.

7. Gegevensbeheer
7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Ibiza Musthaves, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Ibiza Musthaves. Ibiza Musthaves houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
7.2 Ibiza Musthaves respecteert de privacy van de gebruikers van www.ibizamusthaves.nl en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
7.3 Ibiza Musthaves houdt voor statistische doeleinden de bezoekersstatistieken bij. Algemene informatie als bezoekersaantallen, duur van het bezoek en tijdstippen worden hiermee bijgehouden. Resultaten worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik en de gegevens zijn niet te herleiden tot individuele bezoekers.

8. Garantie en conformiteit
8.1 Ibiza Musthaves staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
8.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, defect of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Ibiza Musthaves) deze gebreken binnen 48 uur via e-mail te melden via info@ibizamusthaves.nl. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking, met bijvoeging van een kopie van de factuur en het product moet in nieuwstaat zijn. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.3 Indien klachten van de afnemer door Ibiza Musthaves gegrond worden bevonden, zal Ibiza Musthaves naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of vindt restitutie van het volledige aankoopbedrag plaats.
8.4 Deze garantie geldt niet indien:
A) Zolang de afnemer jegens Ibiza Musthaves in gebreke is.
B) De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
C) De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Ibiza Musthaves en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

9. Overmacht
9.1 Ibiza Musthaves is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Ibiza Musthaves.
9.3 Ibiza Musthaves behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Ibiza Musthaves gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
9.4 Indien Ibiza Musthaves bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Iedere aansprakelijkheid van Ibiza Musthaves voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 Eigendom van alle door Ibiza Musthaves aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Ibiza Musthaves zolang de afnemer de vorderingen van de overeenkomst nog niet heeft voldaan.
11.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
11.3 Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering over van Ibiza Musthaves op afnemer.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Ibiza Musthaves en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13. Communicatie
13.1 Ibiza Musthaves is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet en enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Ibiza Musthaves en afnemer, of door afnemer ingeschakelde derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Ibiza Musthaves en afnemer.

14. Afbeeldingen en specificaties
14.1 Alle afbeeldingen, foto’s en specificaties betreffende afmetingen, kleuren etc. op de website van Ibiza Musthaves gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

15. Copyright
15.1De inhoud en vormgeving van de webshop www.ibizamusthaves.nl is auteursrechtelijk beschermd. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van afbeeldingen, teksten of delen van teksten dient u vooraf toestemming te vragen aan Ibiza Musthaves. Indien u dit niet doet, schendt u het copyright van Ibiza Musthaves en zal Ibiza Musthaves hierop actie ondernemen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2021 Ibiza Musthaves | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel